[Book Review] Minimalist Wilderness Rigging หนังสือดีที่ต้องมีไว้หนุนหัวนอน

หนังสือกว่าถึงการทำระบบกู้ภัยทางสูงในถิ่นทุรกันดาร(Wilderness Rescue) ด้วยอุปกรณ์และวิธีที่เรียบง่ายแต่ยังคงไว้...

Human Error กับ อุปกรณ์ล้ำสมัย

อุปกรณ์ล้ำสมัยถูกออกแบบเพื่อป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ (Human Error Proof) ซึ่งความผิดพลาดของมนุษย์เป็นปัจจัยลำดับ 1 ที่ทำให้เกิดอันตรายไปจน...